Klauzula informacyjna:

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej „RODO”), Kancelaria przedstawia poniżej informację, stanowiącą realizację obowiązku zawartego w art. 13 RODO.

  1. Administratorem Państwa danych będzie: Adwokat Marta Bolesławska, prowadząca Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 42/3. (zw. dalej „Kancelarią”),

  2. Dane kontaktowe Administratora: kancelaria[at-malpa]martaboleslawska.pl ul. Dąbrowskiego42/3, 42-218 Częstochowa nr tel.: +48 723 101 991

  3. Przetwarzanie danych osobowych nastąpi jedynie w celu świadczenia na Państwa rzecz usług prawnych, polegających na szeroko rozumianym doradztwie prawnym oraz reprezentowaniu Państwa przez Kancelarię przed organami, sądami i instytucjami na terenie RP.

  4. Typowymi kategoriami przetwarzania danych są m.in.: imię i nazwisko, PESEL, NIP,adres korespondencyjny, inne dane kontaktowe, informacje przekazane adwokatowi niezbędne do świadczenia pomocy prawnej.

  5. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane, w szczególności do chwili wygaśnięcia/rozwiązania umowy zawartej z Klientem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków ciążących na Kancelarii, wynikających z przepisów prawa.

  6. Zgodnie z postanowieniami RODO dane osobowe Klienta mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym, na zlecenie Kancelarii, w szczególności: –radcom prawnym, adwokatom, aplikantom oraz specjalistom, świadczącym usługi na rzecz Klienta, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz nowych technologii,księgowo- finansowe, kontrolne, windykacyjne, pocztowe oraz kurierskie.

  7. Od chwili podania Kancelarii danych osobowych, maja Państwo prawo żądania dostępu,sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także cofnięcia zgody(o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), chyba że przetwarzanie danychosobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta lub w innych wypadkach przewidzianych w RODO i ustawach zmieniających.

  8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla świadczenia usług przez Kancelarię w Państwa imieniu.

  9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

  10. Adwokat korzysta z wyłączeń przewidzianych w RODO m.in. z uwagi na obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej oraz ze względu na konieczność ustalenia,dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta.